Dwunastoetapowe programy zachęcają osoby uzależnione nie tylko do zaprzestania spożywania alkoholu lub innych narkotyków, ale także do badania i zmiany nawyków związanych z uzależnieniem. Wiele programów podkreśla, że powrót do zdrowia jest procesem ciągłym, bez kulminacji. W przypadku legalnych środków odurzających, takich jak alkohol, całkowite wstrzymanie się od głosu – większe niż próby umiarkowania, które mogą prowadzić do nawrotu choroby – jest również podkreślane („Jeden to za dużo, a tysiąc to nigdy za mało”).

Odtrucia alkoholowe a rodzaje leczenia

Na budowę chemiczną mózgu wpływają narkotyki nadużywania i zmiany te zachodzą długo po zaprzestaniu używania poszczególnych leków. Ta zmiana w strukturze mózgu zwiększa ryzyko nawrotu choroby, czyniąc leczenie ważnym elementem procesu rehabilitacji. Przy odtruciu alkoholowym rehabilitacja jest ważna.

Różne rodzaje programów oferują pomoc w rehabilitacji antynarkotykowej, w tym: leczenie stacjonarne (ambulatoryjne/placówkowe), lokalne grupy wsparcia, rozszerzone ośrodki opieki, rekonwalescencja lub trzeźwe domy, poradnictwo w zakresie uzależnień, zdrowie psychiczne i opieka medyczna. Niektóre centra rehabilitacyjne oferują programy dostosowane do wieku i płci.

W badaniu przeprowadzonym wśród osób prowadzących leczenie z trzech odrębnych instytucji (Krajowego Stowarzyszenia Radców ds. Alkoholu i Nadużywania Narkotyków, Racjonalnych Systemów Odzyskiwania i Towarzystwa Psychologów Zachowań Uzależniających) Pomiar odpowiedzi świadczeniodawcy w Spiritual Belief Scale (skala mierząca wiarę w cztery cechy duchowe AA zidentyfikowane przez Ernesta Kurtza); stwierdzono, że wyniki wyjaśniają 41% wariancji w odpowiedziach świadczeniodawcy w Uzależnionej Skali Wierzytelności (skala mierząca zgodność z modelem choroby lub uzależnienie od modelu „wolnej woli”).

Odtrucia alkoholowe w ośrodku pilęgnacyjno opiekuńczym

Odtrucia alkoholowe a leczenie innych uzależnień

Ponadto sama detoksykacja narkotyków wspomagana medycznie lub detoksykacja alkoholu jest nieskuteczna jako leczenie uzależnień. Krajowy Instytut ds. Nadużywania Narkotyków (National Institute on Drug Abuse – NIDA) zaleca detoksykację, po której następuje zarówno leczenie farmakologiczne (w stosownych przypadkach), jak i behawioralne, a następnie zapobieganie powrotowi do nałogu. Według NIDA skuteczne leczenie musi dotyczyć usług medycznych i psychiatrycznych, a także opcji dalszych działań, takich jak systemy wsparcia regeneracji oparte na społeczności lub rodzinie Niezależnie od metodologii, motywacja pacjenta jest ważnym czynnikiem powodzenia leczenia.

W przypadku osób uzależnionych od leków na receptę, leczenie jest podobne do leczenia osób uzależnionych od leków wpływających na te same systemy mózgowe. Leki takie jak metadon i buprenorfina mogą być stosowane w leczeniu uzależnienia od opiatów wydawanych na receptę, a terapie behawioralne mogą być stosowane w leczeniu uzależnienia od środków pobudzających wydawanych na receptę, benzodiazepin i innych leków.

Rodzaje terapii behawioralnej obejmują:

  • Terapia poznawczo-behawioralna, która ma pomóc pacjentom rozpoznawać, unikać i radzić sobie z sytuacjami, w których najprawdopodobniej wystąpią nawroty.
  • Wielowymiarowa terapia rodzinna, która ma na celu wspomaganie rekonwalescencji pacjenta poprzez poprawę funkcjonowania rodziny.
  • Wywiad motywacyjny, który ma na celu zwiększenie motywacji pacjenta do zmiany zachowań i podjęcia leczenia.
  • bodźców motywacyjnych, które wykorzystują pozytywne wzmocnienie w celu zachęcenia do powstrzymania się od uzależnienia.